Wyznanie Wiary

Bóg

Wierzymy w jednego, prawdziwego i żywego Boga w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

Ojciec nie jest Synem ani Duchem Świętym, Syn nie jest Ojcem ani Duchem Świętym, Duch Święty nie jest Ojcem ani Synem. Nie ma trzech Bogów, lecz jeden.

Słowo Boże

Wierzymy, że Słowo Boże składa sie z 66 ksiąg. Jest ono wystarczające i pełne. Nie można do niego dodawać żadnych innych objawień
(nie ma objawienia poza Słowem Bożym) ani odejmować nic, co jest w nim zawarte.

Zbawienie

Wierzymy, że zbawienie jest jedynie z łaski Bożej przez wiarę. Jezus Chrystus dokonał doskonałego odkupienia wszystkich, którzy uwierzą ewangelii,
która jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego kto wierzy.

A także uznajemy za prawdziwe:

5xSOLA

Sola scriptura (Tylko Pismo)

Sola fide (Tylko wiarą)

Sola gratia (Tylko łaska)

Solus Christus (Tylko Chrystus)

Soli Deo gloria (Tylko Bogu chwała)

Jako społeczność, utożsamiamy się z teologią reformowaną. Odrzucamy ekumenizm z kościołem rzymskim, czy społecznościami charyzmatycznymi.