Czy jest sens czytać Biblię? Czy Biblia jest tylko dla ludzi wierzących?

I. Czy jest sens czytać Biblię?

2 Tymoteusza 3,14-17

„Ty zaś trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś; I ponieważ od dziecka znasz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie. Całe Pismo [jest] natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości; Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany.”

Apostoł Paweł nawołuje Tymoteusza, do tego aby trwał w tym czego był nauczany od samego dzieciństwa. Tym z czego Tymoteusz czerpał naukę były Pisma Święte, które poznawał on od młodości. Dodatkową wiedzę natomiast przekazał mu sam Apostoł Paweł, gdyż Tymoteusz był jego uczniem, a nawet kimś więcej niż tylko uczniem ponieważ został on przez Apostoła nazwany “synem w wierze”(1Tym.1,2).

W tym fragmencie uważam, możemy również doszukać się przekazu Apostoła Pawła skierowanego do nas. To nawołanie ma na celu pobudzić każdą osobę nowo narodzoną do tego, aby trwała w tym, co został jej powierzone, a są tym Pisma Święte. O ile jednak w przypadku Tymoteusza Paweł mówił o tym, co poznawał Tymoteusz od dzieciństwa fizycznego, o tyle w przypadku osoby nawróconej mowa byłaby o tym, co może taki człowiek poznać wtedy gdy narodzi się na nowo i otrzyma Ducha Świętego do swojego serca. To nowe narodzenie jest w Biblii określane mianem dziecięctwa duchowego, a więc w tym przypadku mowa byłaby nie o dziecięctwie fizycznym, lecz o dziecięctwie w wierze. Kiedy człowiek rodzi się na nowo jest niemowlęciem w wierze i musi regularnie otrzymywać pokarm, aby mógł wzrastać:

1 list Piotra 2,2

„Jak nowo narodzone niemowlęta pragnijcie czystego mleka słowa [Bożego], abyście dzięki niemu rośli”

Tym pokarmem potrzebnym do wzrostu są właśnie Święte Pisma, czyli Boże Słowo, które jak napisał Apostoł Paweł, mogą uczynić cię mądrym ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

Analizując dalej 2 list do Tymoteusza 3, w wersecie 16 możemy przeczytać:

1. CO/KTO JEST ŹRÓDŁEM PISM

· Całe Pismo jest natchnione przez Boga, tzn. że źródłem Słowa jest sam Bóg. Ważną informacją jest też to, że całe Pismo jest Bożym Słowem, a nie tylko wybrane jego fragmenty. Wszystkie 66 ksiąg biblii, w całości zostały zapisane z natchnienia Ducha Świętego, czyli Samego Boga. Natchnione natomiast nie są księgi apokryficzne, gdyż np. w 2 Machabejskiej, w epilogu tej księgi znajdujemy zapis, który jasno pokazuje na jej ludzkie autorstwo:

„A skoro w ten sposób zakończyły się sprawy odnoszące się do Nikanora, i od tamtych czasów miasto pozostawało w rękach Hebrajczyków, ja sam również zakończę opowiadanie. Jeżeli jest ono pięknie i zgrabnie ułożone, to tego właśnie ja sam chciałem; jeżeli zaś małą ma wartość i jest przeciętne, to zrobiłem, co było w mej mocy.” (2 Mach.15,37-38)

· 2 Piotra 1,20-21 – potwierdza powyższe stwierdzenie wskazujące na Boże autorstwo biblii, na to, że to co mówili prorocy wynikało zawsze z natchnienia ich przez Ducha Świętego.

2. DO CZEGO PISMA ŚWIĘTE SA POŻYTECZNE

· Do nauki – a Psalm 119,97-104 rozszerza tę nauczającą rolę Pisma o dodawanie przez Nie mądrości, roztropności, rozumu, który to rozum z kolei chroni człowieka nowo narodzonego przed pójściem za fałszywą nauką

· Do strofowania – a więc do badania, oceny, karcenia i osądzania. Hebr.4, 12-13 naucza, że Boże Słowo ma moc przeniknąć człowieka do samej głębi i prześwietlić go bardzo szczegółowo, obnażając wszelki grzech i wszelką niedoskonałość. To Boże Słowo sprawia, że wszystko co jest w człowieku wychodzi na jaw, każdy grzech zostaje odkryty. Słowo Boże daje też świadomość tego, że każdy ten grzech jest widziany przez Boga, przed którym każdy człowiek odpowie za to jak przeżył to życie tu na ziemi.

· Do korygowania i poprawy – aby móc się doskonalić, najpierw człowiek musi się upamiętać i wyznać swój grzech oraz przeprosić. Biblia wskazuje właśnie na konieczność tego nawrócenia z grzechu. Dodatkowo zachowywanie tego, czego naucza Biblia oczyszcza „drogę”, po której idzie człowiek nowo narodzony, czyli sprawia, że może on wydawać większy owoc (Ew. Jana 15,1-3)

· Do wychowywania, aby człowiek nowo narodzony mógł wzrastać, dojrzewać zgodnie z Bożą wola i Bożym wzorcem ( 1 Piotra 2,1-2). To wychowawcze działanie Pism, jest możliwe ponieważ Boże Słowo jest źródłem prawdy i zbudowania.

W innych księgach Biblii, możemy znaleźć więcej fragmentów, które stanowią uzupełnienie analizowanego 2Tym.3,16, Poniżej przedstawię kilka z nich, ponieważ one ukazują szerszy zakres działania Bożego Słowa. Są nimi:

· Rzymian 15,4 – Pisma dają pociechę i są one źródłem nadziei ludzi nowo narodzonych, a więc zgodnie z pierwotną definicją słowa „nadzieja”, biblia jest źródłem oczekiwania w pewności lub szerzej posiadania niezachwianej pewności, że kiedy człowiek nawrócony zakończy życie tu na ziemi, po śmierci od razu będzie z Panem – już na zawsze ( 1Jana 5,11)

· Księga Przysłów 6,23 – Słowo jest pochodnią, światłem, które prowadzi nas przez życie ( naucza tego też Psalm 119,105), stanowi napomnienie i jest tym, co nas karci, a przestrzeganie karności jest warunkiem chodzenia zgodnie z wolą Boga Prawdziwego ( księga Przysłów 10,17)

Przyjrzyjmy się teraz czemu to działanie Bożego Słowa ma służyć zgodnie z nauczaniem Apostoła Pawła z 2 listu do Tymoteusza 3,17?

· Służy ono temu, aby człowiek Boży, człowiek nowo narodzony stał się doskonały, do wszelkiego dzieła, czyli służby dla Chrystusa, dostatecznie – wystarczająco dobrze przygotowany. Warto zauważyć, że Paweł wspomina o Pismach ST, ponieważ kiedy pisał list do Tymoteusza, jeszcze NT nie został w całości spisany. Mimo to, Paweł stwierdza, że istniejące Pisma są wystarczające do bycia doskonałym w służbie Chrystusowi. Tym bardziej teraz kiedy mamy dostęp do pełnego objawienia, czyli ksiąg NT i ST, taką doskonałość każdy człowiek nowo narodzony może osiągnąć. To przekonuje również o tym, że wszelkie dodatkowe objawiania, prorocze sny nie są potrzebne i dlatego Bóg ich nie daje. Wszystko co Bóg objawił człowiekowi, co jest człowiekowi potrzebne zostało już objawione i zapisane w Biblii, która jest w pełni Bożym Słowem.

II. Czy biblia jest tylko dla wierzących, czyli ludzi nowo narodzonych?

· Rzymian 16,24-27 – uczy, że Biblia ukazuje i tłumaczy tajemnicę dotyczącą zbawienia i że objawia ją ona wszystkim narodom po to, by przywieść każdego do posłuszeństwa przez wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jego odkupieńczą śmierć na krzyżu i cudowne zmartwychwstanie. Fakt, że to objawienie płynące z Biblii jest przekazane wszystkim narodom wskazuje na to, że nie są potrzebne żadne inne znaki lub cuda, które miałyby potwierdzić ewangelię, czy przekazać ją ludziom w jakimkolwiek zakątku ziemi.

· Ew. Jana 5,39; Ew. Łukasza 24,27 – każda z ksiąg Biblii składa świadectwo o Chrystusie. Oznacza to, że cała biblia została spisana po to, aby objawić Prawdę o Panu Jezusie Chrystusie, aby oddać właśnie Jemu chwałę. Jest to również doskonały obraz Ojca, który natchnął wybranych ludzi, aby napisali Pisma o Jego Synu, Bożym Synu- Pisma ukazujące i oddające chwałę umiłowanemu Synowi Ojca Niebieskiego.

· Ew. Jana 8,51 – Boże Słowo jest źródłem życia, a więc to Ono jest tym, co wzbudza wiarę w człowieku i sprawia, że człowiek rodzi się na nowo.

W związku z powyższym, biblia jest również księgą, którą i ludzie niewierzący powinni czytać, poznawać, ponieważ to właśnie przez Boże Słowo i tylko przez Nie, Bóg wzbudza wiarę w człowieku i dzięki Niemu człowiek może zrodzić się na nowo, a więc z niewierzącego, stać się wierzącym w Tego, który usprawiedliwia- Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego.

Podsumowując dotychczasowe informacje, Biblia składa świadectwo o Chrystusie, zawiera wyjaśnienie tajemnicy zbawienia i jest Słowem, które daje żywot wieczny, ponieważ to poprzez nią Bóg wzbudza wiarę – zbawczą wiarę.

Z drugiej strony kiedy człowiek już dzięki Bożemu Słowu zrodzi się na nowo, Biblia stanowi dla niego źródło wiedzy, mądrości, rozumu, rozsądku, bada go, napomina go, wskazuje na jego grzechy i upadki, wychowuje, oczyszcza i prowadzi. To wszystko ma służyć temu, aby człowiek Boży w doskonały sposób pełnił służbę dla Tego, który go uratował przed wieczną kaźnią w jeziorze ognistym, czyli dla Jezusa Chrystusa.

Boże Słowo jako źródło życia i wychowawca oraz nauczyciel dla każdego człowieka, stanowi również fundament dla ciała Chrystusa, czyli kościoła, czyli wszystkich ludzi nowo narodzonych.

Efezjan 2,19-22

„A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha.”

Wszyscy ludzie nowo narodzeni stanowią budowlę, która została zbudowana na fundamencie, którym są apostołowie i prorocy, a więc ci ludzie, którzy będąc osobiście wybrani przez Jezusa Chrystusa, byli nośnikami Bożego Słowa, czyli tymi którzy przekazali ludziom Słowo, które pochodzi od Boga. To Słowo, które oni głosili, zostało spisane przez nich samych lub ich uczniów i jest Nim Biblia, a więc Pismo Święte ST i NT. Z kolei kamieniem węgielnym tego fundamentu jest sam Bóg – Jezus Chrystus. Syn Boży stanowi więc punkt wyjścia i początek fundamentu, jednocześnie sam będąc częścią tego fundamentu. Świadczy to więc o tym, że kościół jest zbudowany na Jezusie Chrystusie i Jego Słowie.

Jak w przypadku każdego budynku, który znamy z życia tak i tu, każdy fundament stanowi stały, niezmienny element budowli. Każda zmiana w fundamencie sprawia, że powstający budynek, jest zupełnie innym budynkiem.

Skoro więc fundamentem kościoła jest Biblia, oznacza to że jest ona kompletna i nie można już nic do niej dodać, ani nic od niej odjąć. To z kolei wskazuje na to, że żadne nowe objawienie nie pochodzi od Boga, ponieważ Bóg objawiając Janowi szczegóły dotyczące czasów końca, zamknął kanon Pisma Świętego i dokonał tego Słowami

„Oświadczam zaś każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: Jeśli ktoś dołoży [coś] do tego, dołoży mu też Bóg plag opisanych w tej księdze; A jeśli ktoś odejmie [coś] ze słów księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg jego dział z księgi życia i ze świętego miasta, i z [rzeczy], które są opisane w tej księdze.”

( Obj. 22,18-19).

Mimo, że Słowa te dotyczą tylko księgi Objawienia, to są one wiążące dla całej Biblii, ponieważ Objawienie Jana zamyka czasy istnienia ziemi w obecnej postaci. W tej sytuacji 66 ksiąg Biblii opisujące ziemię od jej stworzenia i pojawienia się grzechu na świecie, do pokonania grzechu i zakończenia istnienia ziemi w obecnej, znanej nam postaci, zawiera wszystko co Bóg postanowił przekazać człowiekowi. Wszystkie informacje dotyczące bytu człowieka, jego drogi zbawienia i służby Bogu zostały ludziom przez Boga przedstawione właśnie w Piśmie Świętym ST NT.

Nawołuje więc każdego człowieka, aby przyjął postawę jak mieszkańcy Berei opisani w Dziejach Apostolskich 17,11-12 „Ci byli szlachetniejsi od tych w Tesalonice, gdyż przyjęli słowo [Boże] z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się sprawy mają. Wielu więc z nich uwierzyło, również niemało wpływowych greckich kobiet i mężczyzn.” Ta ich gorliwość w konfrontowaniu zasłyszanych informacji z Biblią, doprowadziła wielu z nich do nawrócenia.

Dodatkowo wszystkich braci i siostry w Chrystusie nawołuję, abyście postępowali według wzoru chrześcijan początków istnienia kościoła.

DziejeApostolskie 2,42

„Trwali oni w nauce apostołów, w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach” 

Onito trwali w nauce Apostołów, którą to nauką jest Boże Słowo, a więc obecnie Pismo Święte ST i NT.

Czy każdego dnia karmisz się Bożym Słowem, pokarmem który pochodzi z nieba. Pokarmem, który stanowi główne źródło duchowej energii?

Czy budujesz się na fundamencie, którym jest Boże Słowo?

Czy rozumiesz teraz, że bez mocnego i pewnego, niezmiennego fundamentu jakim jest kompletny kanon Biblii, kościół, czyli ciało Chrystusa nie może rosnąć i nie może „pięknieć”, czyli stawać się coraz bardziej doskonałym?

Poznawaj Bożą wolę, nabywaj mądrości, badaj i zmieniaj siebie w oparciu o Boże Słowo, bo tylko Ono ma moc uczynić cię doskonale przygotowanym do służby dla Jezusa Chrystusa, abyś czynił to co sprawiedliwe przed Bogiem, a więc to co się Jemu podoba.

Księga Przysłów 21,3

„Czynienie sprawiedliwości i sądu, bardziej się podobają Panu niż ofiara”

Daniel Mazur