Czy kobiety mogą modlić się na głos?

Rola kobiety w kościele zawsze wzbudzała pewne kontrowersje. Przynajmniej od jakiegoś czasu, rośnie liczba zwolenników nauczania kobiet w kościele czy zarządzaniem kościołem.
Sam byłem świadkiem nauczania pewnego Kanadyjczyka, który usilnie starał się nagiąć Słowo Boże tak, aby możliwe było przyzwolenie kobietom nauczać.
Po zadaniu kilkukrotnie pytania o wskazanie w tekście źródłowym, w oryginale greckim, gdzie występuje taka ewentualność i gdzie Apostoł Paweł o tym wspomina, nie doczekałem się odpowiedzi.
Inną odpowiedź uzyskałem od drugiego wykładowcy. Przyznał on, że tekst nie mówi wprost o możliwości nauczania przez kobiety w zborach. Tekst nie mówi o tym wprost.
Jednak naucza się tego jako pewnika.
Nie jest to jednak zgodne ze Słowem Bożym.

Ale mamy także i drugą stronę. Stronę, która uważa, że kobieta nie może się w społeczności modlić na głos. Powołują się przy tym na fragment listu do Koryntian:

 34  Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi.

List do Koryntian 14,34

Kobiety nie mogą wprost – się odzywać.
Nie mogą mówić modlitwy na głos, ponieważ wynosiłaby się one ponad mężczyznę. Nie mogą przewodzić modlitwie, ponieważ to mężczyzna ma przewodzić. Taka kobieta ma dosłownie – siedzieć cicho.

Pytanie

Czy Biblijne jest zakazywać kobietom modlenia się na głos? Czy tekst z Listu do Koryntian zakazuje kobietom modlić się na głos?

Nadużycie

Nadużycie w tym przypadku jest ogromne. Trzeba się tutaj zastanowić co Apostoł Paweł miał na myśli. Co brał pod uwagę zakazując kobiecie mówić/przemawiać.

Wyjaśnienie

Jak wiemy ze Słowa Bożego kobieta nie może w kościele:

  • Nauczać

11  Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości.
12  Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.
13  Bo Adam został stworzony najpierw, potem Ewa.
14  I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w przestępstwo.
15  Lecz będzie zbawiona przez rodzenie dzieci, jeśli zostaną w wierze, miłości i świętości z umiarem.

1 Tymoteusza 2,11-15

  • Zarządzać kościołem

W Biblii występuje określenie „biskup”, (gr Episkopos), co oznacza strzegący, troszczący się, spoglądający na coś uważnie, opiekun, przełożony.

Słowo „starszy” (gr Presbiteros) odnosi się do braci zasiadających w zborowej radzie starszych.

W żadnym z ww przypadków w całej Biblii nie ma sytuacji, gdzie kobieta by pełniła rolę biskupa lub starszego

Wyjaśnienie

Apostoł Paweł wskazuje, że kobieta nie może ani nauczać, ani też zarządzać zborem.
Ale czy to oznacza, że może pomodlić się na głos?
Wspólnoty, które tego zabraniają powołują się właśnie na ww fragment z listu do Koryntian. Jeżeli natomiast weźmiemy pod uwagę także list do Tymoteusza, zrozumiemy że mowa jest tutaj o NAUCZANIU, a nie o modlitwie. Modlitwa i składanie świadectwa jest obowiązkiem każdego chrześcijanina.

Zastanawiające jest to, że tym samym wspólnotą, które zakazują modlenia się na głos kobietom, nie przeszkadza fakt iż kobiety śpiewają na takich zgromadzeniach, a na modlitwę mężczyzn odpowiadają słowem – amen.
Nie ma tutaj konsekwencji, ponieważ albo kobieta ma milczeć całe zgromadzenie, albo nie. Poza tym, zabrania się modlenia kobietom na głos, bo mogą one przewodzić w modlitwie. Ciekawe co w momencie uwielbienia i śpiewu, jeżeli jedna z kobiet ma głos wiodący i prowadzący. Mamy zakazać jej śpiewania, ponieważ ma silniejszy głos od mężczyzn?
A co w momencie gdy kobieta modli się w cichości, w momencie gdy mężczyzna modlił się na głos. Jak w takim momencie może powiedzieć – amen – na modlitwę brata, jeżeli jej nie słuchała, mówiąc w cichości swoją modlitwę?

Zakończenie

Biblia w żadnym momencie, w żadnym wersecie, nie zakazuje kobietom modlenia się na głos. Jest to nauka niebiblijna. Nie można żadnemu chrześcijaninowi zakazywać modlitwy czy składania świadectwa przed zgromadzeniem. Zakazywanie modlenia się kobiecie na zgromadzeniu jest krzywdzącą i antybiblijną praktyką.