Jezus = Syn Boży = Prawdziwy Bóg

1. Warunkiem zbawienia jest wiara w to, że Jezus jest Chrystusem (Mesjaszem, Zbawicielem) oraz w to, że jest Synem Bożym

• Ew. Jana 20,30-31

„I wiele innych cudów uczynił Jezus na oczach swoich uczniów, które nie są napisane w tej księdze. Lecz te są napisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imieniu Jego”

• 1Jana 4,15

„Każdy kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu”

• Dz. Apost.8,36-37

„a gdy jechali drogą, przybyli nad wodę. Wówczas eunuch powiedział: Oto woda; co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony? I powiedział Filip; jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A on odpowiedział: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym”

2. Co to znaczy, że Jezus jest Synem Bożym?

• 1Jana 4,9

„przez to objawiła się miłość Boga ku nam, że Bóg posłał na świat jednorodzonego Syna, abyśmy żyli przez niego

• Jana 1,14

„A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas ( i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy.

Czy to oznacza, że Jezus został zrodzony przez Boga Ojca?

• Hebr.11,17

„Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka. On, który otrzymał obietnicę, złożył w ofierze jednorodzonego [syna]”

Zauważmy, że Izaak nie był synem jednorodzonym Abrahama. Ani nie był jedynakiem, ani nie był pierworodnym.

• 1Moj.25,1-2

„potem Abraham pojął drugą żonę, której na imię było Ketura. Ona urodzila mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha.”

Widać więc, że Izaak miał zarówno starszego brata Ismaela, jak i młodszych, przybranych braci.

Jednak został nazwany „jednorodzonym”, ponieważ był synem obietnicy. Tym, którego zapowiedział mu Pan.

• 1Moj.18,10

„wtedy powiedział Pan: Na pewno wrócę do ciebie za rok o tej porze, a oto twoja żona Sara będzie miała syna…”

Porównując 1Jan 4,9 oraz Jana 1,14, z Hbr.11,17, możemy zauważyć analogię, która wskazu je na to, że określenie JEDNORODZONY NIE dotyczy zrodzenia, ale bycia SYNEM OBIETNICY, czy tez SYNEM OBIECANYM.

• Izajasz 9,6-7

„Dziecko bowiem narodziło się nam, syn został nam dany. Na jego ramieniu spocznie władza, a nazwa go imieniem: Cudowny, Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Wieczności, Książę Pokoju. A rozszerzeniu jego władzy nie będzie końca, zasiądzie na tronie Dawida i nas jego królestwem, aż je ustanowi i utwierdzi sądem i sprawiedliwością, odtąd aż na wieki. Dokona tego gorliwość Pana zastępów”

• Dz. Apost.3,22-23

„Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu.”

• 5Moj.18,18-19

„Wzbudzę im proroka podobnego do ciebie spośród ich braci i włożę moje słowa w jego usta, a on powie im wszystko, co mu rozkażę. I jeśli ktoś nie będzie posłuszny moim słowom, które będzie on mówić w imieniu moim, zażądam od niego zdania sprawy”

Ten zapowiadany prorok/sługa, ma mówić wszystko co Bóg/ Ojciec mu nakazał/dał:

• Jana 8,26-27

„Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale ten, który mnie posłał, jest prawdziwy, a ja mówię na świecie to, co od niego słyszałem. Nie zrozumieli jednak, że mówił im o Ojcu”

• Mat.11,27

„Wszystko zostało mi dane od mego Ojca i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.”

Zapowiadany prorok stanowi więc Słowo Boga, a Słowo było na początku i Ono było Bogiem:

• Jan 1,1

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo.”

Ten zapowiadany prorok Jest równocześnie prawdziwym Bogiem, który ukazał nam Ojca:

• 1Jana 5,20

„A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w tym prawdziwym, [to jest] w jego Synu, Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.”- Prawdziwym Bogiem jest Syn

• Jeremiasz 10,10

„Ale Pan jest PRAWDZIWYM Bogiem, jest Bogiem Żywym i królem wiecznym. Od gniewu drży ziemia, a narody nie mogą znieść jego oburzenia”– Prawdziwym Bogiem jest Ojciec

• Jan 14,7-9

„Gdybyście mnie znali, znalibyście też mego Ojca. I już teraz go znacie, i widzieliście go. Powiedział do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Jezus mu odpowiedział: Tak długo jestem z wami, a nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widzi, widzi i [mego] Ojca. Jak [możesz] mówić: Pokaż nam Ojca? „

Choć ten Bóg uniżył się do postaci sługi

• Filipian 2,6-8

„Który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; Lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; A z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej.”

To jest On Bogiem Prawdziwym, godnym czci/poszanowania, równej czci/poszanowaniu oddawanej Bogu Ojcu:

• Jana 5,23

„Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci i Ojca, który go posłał.”

Bo choć jest Synem, to nie został ani zrodzony, ani stworzony:

• Hbr.7,3

„Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, niemający ani początku dni, ani końca życia, ale upodobniony do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.”

Nie ma On ani początku, ani końca życia, ale sam jest początkiem i końcem, alfą i omegą, dokładnie tak jak Ojciec:

• Obj.1,8

„Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszechmogący.”– mowa o Synu Bożym

• Izajasz 48,12-13

„Słuchaj mnie Jakubie i Izraelu mój wezwany. Ja jestem, ja jestem pierwszi i ja jestem ostatni. To moja ręka założyła ziemię i moja prawica zmierzyła niebiosa. Gdy na nie zawołam, zaraz staną” –mowa o Bogu Ojcu.

3. Sam Pan Jezus wielokrotnie składał o samym sobie świadectwo. O tym, że jest:

• Zapowiadanym Mesjaszem
• Bogiem i choć nie czynił tego wprost bo Żydzi nie byli w stanie tego przyjąć, to jednak rozumieli o czym On mówi i traktowali to jako bluźnierstwo, za które karą było kamienowanie. Dlatego tak wiele razy chcieli oni ukamienować Jezusa

Jan 8,59

„Wtedy porwali kamienie, aby w niego rzucać. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni, przechodząc między nimi, i tak odszedł.”

4. Podam jeden z przykładów takiej deklaracji Pana Jezusa, który składa o sobie samym świadectwo, że jest Bogiem, choć nie robi tego wprost. Jest to ważny fragment, gdyż słowa, które padają na końcu wypowiedzi Pana Jezusa są kluczowe w odniesieniu do zbawienia i wyznania wiary.

Ew. Mateusza 11,2-6

11,2- A gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał dwóch ze swoich uczniów;
11,3 – Z pytaniem: Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy mamy oczekiwać innego?
11,4 – A Jezus odpowiedział im: Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie.
11,5 – Ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, a ubogim opowiadana jest ewangelia.
11,6 – A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu.”

Jan pyta o to kim Jezus jest, bo chce mieć pewność czy Jezus jest tym zapowiadanym Mesjaszem, o którym złożył on świadectwo publicznie, a wątpliwości pojawiły się kiedy Jan nie słyszał o sądzie Bożym, który Jan zapowiedział, a który miał towarzyszyć przyjściu Mesjasza i okazaniu się chwały Boga:

• Izajasz 40,3-5

„Głos wołającego na pustyni. Przygotujcie drogę Pana, prostujcie na pustyni ścieżkę naszego Boga. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i każdy pagórek- obniżone. To co krzywe, niech się wyprostuje, a wyboiste miejsca niech będą równiną. Wtedy objawi się CHWAŁA PANA i ujrzy to wszelkie ciało. Tak bowiem mówiły usta Pana”

• Mat.3,10-12

„Już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą ku pokucie; ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie; nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. [Ma] swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko, i zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.”

Pan Jezus udzielił odpowiedzi, jednak nie zrobił tego wprost/jawnie ponieważ publiczne przyznanie się do bycia Bogiem, było równoznaczne z ukamienowaniem za bluźnierstwo. Posłużył się więc odwołaniem do proroctw ST, które zapowiadały przyjście Boga i sługi Boga, Słowa te znajdują się w wersecie 5-ym i nawiązują do „

• Izajasz 35,2-6

„bujnie zakwitnie i rozweseli się w radości i wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu i Szaronu. Ujrzą chwałę Pana i wspaniałość Boga. Wzmacniajcie osłabłe ręce i posilcie omdlałe kolana. Mówcie do zatrwożonych w sercu: Bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg przyjdzie z pomstą, z odpłatą przyjdzie sam Bóg i zbawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych. Wtedy chromy podskoczy jak jeleń i język niemych będzie śpiewać. Wytrysną bowiem wody na pustkowiu i potoki na pustyni”

• Izajasz 61,1

„Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił abym głosił dobrą nowinę cichym, posłał mnie, abym opatrzył rany skruszonym w sercu, abym zwiastował uwięzionym wyzwolenie, a związanym otworzenie więzienia;”

To miało Janowi pokazać też, że proroctwa ST które zapowiadały przyjście Boga i sługi Boga, w rzeczywistości spełniły się na Jezusie. To On jest Bogiem i człowiekiem równocześnie. Jest Bogiem, który uniżył się do postaci sługi ( Filipian 2,6-8) W ten sposób Pan Jezus udowodnił też, że On Jezus jest Bogiem Izraela.

Pan Jezus zakończył rozmowę z uczniami Jana słowami „A błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy z mojego powodu.”

Dla Żydów, takich jak np. uczniowie Jana, nie było trudno przyznać, że Jezus był zapowiadanym Mesjaszem, zapowiadanym Wyzwolicielem. Trudno jednak było NIE ZGORSZYĆ SIĘ Jezusem, który mienił się Bogiem, czyli twierdził, że jest równy Ojcu „

• Jan 5,18

„Dlatego Żydzi tym bardziej usiłowali go zabić, bo nie tylko łamał szabat, ale mówił, że Bóg jest jego Ojcem, czyniąc się równym Bogu.”

5. W czasach współczesnych Słowa Jezusa z Mateusza 11,6 są nadal aktualne. wielu jest bowiem ludzi, którzy nie uznają Jezusa jak Boga, równego co do chwały i czci Ojcu i Duchowi Świętemu. Do tych właśnie ludzi odnoszą się również słowa Pana Jezusa:

• Ew. Jana 8,24

„Dlatego wam powiedziałem, że umrzecie w swoich grzechach. Bo jeśli nie uwierzycie, że ja jestem, umrzecie w swoich grzechach.”

Natomiast

„Każdy, kto wyzna, że Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu.”

1Jana 4,15

Daniel Mazur