Księga Daniela cz.3 – osoba Daniela

Prorok Daniel (z hebr.Danijel, znaczy-„Bóg jest moim sędzią”) Był prawdopodobnie księciem, pochodzącym z królewskiego rodu pokolenia Judy. Wraz z wieloma innymi młodzieńcami z królewskiego i szlachetnego rodu dostał się na dwór królewski w Babilonie (1,3). Było to wypełnieniem proroctwa Izajasza (39,7,por II Król 20,18). Daniel jest ostatnim z grupy 4 wielkich proroków (Izajasz Jeremiasz Ezechiel Daniel) Żyje współcześnie z Jeremiaszem, Ezechielem, Habakukiem i być może Abdiaszem. Czas jego działalności prorockiej zamyka się w latach 606-536 w okresie panowania 4 królów: Nebukadnesara, Belsazara, Dariusza i Cyrusa. Jest rzeczą zdumiewającą, że prorok Ezecheiel, żyjący współcześnie z Danielem, tak wysoko ocenia postać Daniela, że stawia go w rzędzie 3 wielkich mężów Bożych ST (Ez 14,14-20) są to; Noe-wytrwały w świadectwie, Job-Wytrwały w cierpieniu, Daniel-Wytrwały postanowieniu. W 28r zaś prorok Ezechiel mówi o wielkiej mądrości Daniela (w 2). Warto również zauważyć, że pismo wymienia 3 osoby noszące imie Daniel

  1. Daniel syn króla Dawida ,Królewicz(I Kron.3,1)

  2. Daniel, Syn kapłana Itamara, Kapłan (Ezdr.8,1.2;Neh 10,7)

  3. Daniel, Prorok autor księgi (Dan 1,1) mądry prorok(Ez 28,2)

Jest to biblijny obraz 3 urzędów mesjanicznych Pana Jezusa Chrystusa Proroka (Deut.18,15;Łuk.24,19;Jan.4,19;7,40) Kapłana(Ps 110,4;Gen14,18;Żyd.4,14;5,6;7,17.21;10,11.12) Króla (Zach. 9.9;Dz.Ap.17,7;I Kron4,23;27,25-31;Obj 17,14;19,16;Hebr.7,2;Mat2,2;27,37.42;Jan.1,49;Obj.15,3.7.9;Ps.24,8-10;Iz.33,17). Na dworze Nebukadnesara, Daniel zajmował bardzo wysokie stanowisko, być może premiera (Dan2,48), Król Belsazar zaś wyniósł Daniela na 3 miejsce w królestwie (Dan 5,29), natomiast na dworze Dariusza, Daniel znów piastował stanowisko premiera (Dan 6,1-4). Mając ważne i wysokie stanowisko, Daniel mógł przed całym dworem królewskim składać świadectwo o żywym i prawdziwym Bogu(Dan 2,20-22).

Można by powiedzieć, że ta część nam sporo ukazuje o tym kim jest osoba Daniela. Jak wielką role odgrywałą w czasie okupacji Izraela, a także jakimi autorytetami została ona poparta. Księga jest coraz ciekawsza.

W nastepnej części dowiemy sie jaki był cel powstania samej księgi. Podzielimy temat na 2 części bo jest bardzo obszerny. Kończąc rozważanie i naukę pozdrawiam was wszystkich i niechaj łaska pana naszego Jezusa Chrystusa będzie razem z nami wszystkimi.