Księga Daniela – cz.4 Cel powstania

Pocieszenie zniewolonego Narodu
Do czasu niewoli babilońskiej prorocy ostrzegali swój naród przed odstępstwem i bałwochwalstwem. Zapowiadając Boży sąd za nieposłuszeństwo (Iz.1-39r;Ez1-24r). W czasie niewoli natomiast poselstwo sądu i kary ustępuje zwiastowaniu nadziei i pociechy, aby zachować nieszczęsnych wygnańców od całkowitego załamania (Iz.40-66r.,Ez 38-48r). W okresie ciemnych i ponurych dni wygnania, kiedy miasto i świątynia znajdowały się w gruzach, Bóg posyła swą pociechę przez proroków: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela. Księga Daniela stanowi niewyczerpaną skarbnice obietnic Boga Wielkiego, Wszechmocnego, Suwerennego. Jest jedną z ksiąg odsłaniających wszechstronne i potężne działanie opatrzności Bożej

„Jego władza jest władzą wieczną…””…Według swojej woli postępuje z wojskiem niebieskim i z mieszkańcami ziemi.Nie ma takiego kto by powstrzymał Jego rękę i powiedział mu: Co czynisz?”

(Dan 4,31.32 por Job 9,12;Iz 40,12-18; 45,5-12;Rzym 9,14-23). Objawienie tajemnicy czasów Pogan i przyszłych wydarzeń (chyba jeden z najbardziej ulubionych rozdziałów w księdze mimo, że to wstęp). Niewierność Izraela wobec Boga stała się przyczyną wielkiej tragedii tego narodu. Najpierw nastąpiło podzielenie królestwa na północne Izraelskie, i południowe Judzkie Północne królestwo zostało uprowadzone do niewoli asyryjskiej, Południowe do niewoli Babilońskiej. Punktem kulminacyjnym tych zdarzeń było zburzenie Jerozolimy i świątyni w 586r PNE. Izrael poszedł do niewoli, na wygnanie, na długotrwałą tułaczkę. W ten sposób Bóg dał do zrozumienia, że swoją działalność przenosi z Izraela na Pogańskie narody,,spełniając swoje dawno wypowiedziane słowa

„…słuchajcie mnie,wy wszyscy Judejczycy!…Pan jest z wami,jeżeli wy jesteście z nim,a jeżeli go szukacie,pozwoli wam sie znaleźć,lecz jeżeli go opuścicie i on was opuści(2 Kron.15,2).”Gdyż synowie Izraela będą dłuższy czas bez króla,bez księcia i bez ofiary…”(Oz 3.4)

Ten stan odstawienia Izraela na 2 plan będzie trwał dopóty, dopóki się nie nawrócą do jedynego i prawdziwego Boga w Panu Jezusie Chrystusie, zgodnie ze słowem wypowiedzianym przez Proroka Ozeasza (Oz 3,5) zaś Pan Jezus w Ew Mateusza mówi:

„Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd,aż powiecie Błogosławiony który przychodzi w imieniu pańskim”(Mat 23,39)

Od momentu zburzenia świątyni w 586 r nastały czasy pogan (odnieście się do Ew Łuk 21,24) Księga Daniela odsłania tajemnice „Czasów Pogan” ukazuje to za pomocą 5 ważnych i interesujących wizji prorockich.Oto one:
1. Wizja posągu(r2)
2. Wizja 4 bestii(r7)
3. Wizja barana i kozła(r8)
4. Wizja 70 tygodni(r9)
5. Wizja przyszłych wydarzeń (rr 10-12) warto wspomnieć, że w 2 i 7 rozdziale tej księgi opisana została „Biblijna Panorama Dziejów” od czasów panowania Babilonii aż do 1000 letniego królestwa,czyli okres 3,5 tys lat. Nie muszę mówić jak bardzo ta księga jest interesująca i intrygująca wystarczy spojrzeć na nasze czasy.
Historia Świata toczy się wokół dziejów ludu bożego: Dla wykonania swoich planów (Dz ap 2,23) i wyroków (Jer 1,12 Dz.Ap 13,36) Bóg powoływał wielkie imperia. Na czele ich stawiał wybranych królów nazywając ich swymi sługami(Iz 44,26;Jer 25,9; 27,6; 43,10) i pomazańcami (Iz 45,1) Na podstawie Słowa Bożego możemy twierdzić ,że każde imperium miało ściśle wyznaczone zadanie do wykonania i każde z nich miało związek z historią narodu wybranego. W związku z tym warto przytoczyć kilka szczegółów Egipt: był mocarstwem od XVI-XII PNE w latach 1570-1150 a więc w czasie gdy Izrael przebywał przez 430 lat w Egipcie(Ex 12,40.41) Zadaniem więc Egiptu było wychowanie skłóconych(Gen 45,24), niezorganizowanych, koczowniczych plemion hebrajskich w naród prężny,pracowity,posłuszny i zdyscyplinowany(Ex 1,11-14) Faraonowi zaś, królowi Egiptu, Bóg powiedział mocne i władcze słowa

„Na to cie wzbudziłem,aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiano imie moje po całej ziemi”

(Rzym 9,17 por Ex 9,16) krótko mówiąc, Egipt był pedagogiem „pierworodnego syna”(Ex 4,22.23) Asyria:Była mocarstwem w okresie od 885-612 PNE zadaniem jej było położenie kresu bałwochwalstwa w północnym królestwie oraz uprowadzenie Izraela do niewoli. Miało to miejsce w latach 734-721 PNE (II Król 12,6-23) Bóg nazwał Asyrie „Laską swego gniewu i rózgą swej zawziętości”(Iz 10,5) Babilonia: Była mocarstwem w latach 606-539 PNE a zatem w okresie pobytu Judejczyków w niewoli babilońskiej trwającej 70 lat (Jer 25,8-11) Babilonia stała się batem smagającym Judejczyków za ich grzechy (I kron 9,1;II kron 36,11-21;Jer 21,1-7;34,8-22 Dz Ap 7,43)Pismo święte nazwało Babilonie mieczem(Ez 21,24) młotem(Jer 50,23) zgrozą (Jer 50,23) przedmiotem grozy(Jer 51,41) rózgą gniewu Bożego(Iz 14,5.6; Ez 20,37) i najsroższym spośród narodów(Ez 30,11) Medo-Persja: Niezwykle interesujące są relacje Pisma Świętego o Bożych planach związanych z Medo-Persją. Medo-Persja panowała w latach 539-331 PNE. Po zdobyciu Babilonu(Dan 5,30;6,1) 1 królem imperium był Dariusz med który do wszystkich narodów swego państwa wydał dekret, aby czciły jedynego Boga i bały się Boga Daniela (Dan 6,27.28) Największym władcą imperium był Cyrus O jego imieniu i działalności prorokował Izajasz na 100 lat przed jego narodzeniem Bóg nazywa go swoim Pomazańcem(Iz 45,1)sługą(Iz 44,26) swoim pasterzem,który wykona całkowicie jego wole(Iz 44,28) ptakiem drapieżnym ze wschodu,który wykona Boży zamysł(Iz 46,11) swoim wybrańcem(Jer 50,44) i co najciekawsze tym,którego Pan miłuje(Iz 48,11) To zadziwiające,że pogański król Cyrus został Bożym pomazańcem,aby wykonać Boży plan Boży zamysł (Iz 46,11) i Bożą Wole(Iz 44,28;48,14)mianowicie wypuści pojmanych za darmo na wolność bez okupu(Iz 45,13)oraz odbuduje świątynie i Jeruzalem (Iz 44,28; II Kron 36,22.23; Ezdr 1,1-4; Jer 25,13.14; 29,10) i tak się stało Grecja: Ciekawą pozycje w Bożej ekonomii zbawienia zajmowało Imperium Greckie,zwane również Macedońskim powstało w 331 PNE po złamaniu potęgi państwa Medo-Perskiego. Największym wodzem mocarstwa greckiego był Aleksander Wielki Jego imperium zostało ukazane w księdze Daniela w obrazie 4 skrzydlatego Lamparta (r7) wielkiego kozła (r8) i bohaterskiego króla(11,3) a także opisane u innych proroków:Iz 23; Ez 26 i Zach 9,1-8 tak na marginesie wam powiem jak przerobiłem sobie ten tekst byłem bardzo podekscytowany na myśl by mi nie przyszło że Biblia obejmie kogoś takiego jak Aleksander Wielki dla mnie jest to wielki podziw że Biblia stanowi nie tylko pismo natchnione ale i jedno wielkie dzieło historyczne które praktycznie obejmuje po kolei każdą ramę historii od starożytnej po nowoczesną i za to chwała Bogu. Dzięki potężnej mocy i wspaniałej strategii w ciągu niespełna 10 lat podbił on cały ówczesny świat aż po Indie. W całym swym królestwie wprowadził kulturę grecką i grecki język hellenistyczny.W ten sposób stworzył podstawy do powstanie najstarszego przekładu ST na język grecki zw.Septuagintą(LXX) oraz przygotował grunt i podstawy rozwoju język NT Rzym:Imperium Rzymskie było szczególnym mocarstwem,które odegrało doniosłą role w Bożej ekonomii zbawienia. Było kierowane żelazną ręką i charakteryzowało się surową dyscypliną i rygorystycznym prawem.Grecko-rzymski świat antyczny posługiwał się językiem greckim, jednym wspólnym językiem kultury całego imperium ułatwiało głoszenie ewangelii i rozpowszechnianie pism NT. Takie czynniki jak prawo Rzymskie, połączony świat polityczno-gospodarczy, doskonałe szlaki komunikacyjne oraz obywatelstwo rzymskie łączyły ludzi i gwarantowały swobodę poruszania się na terenie całego imperium bez paszportów wiz,ceł bez wymiany walutowej słowem bez ograniczeń. Nie bez znaczenia był panujący pokój Rzymski (Pax Romana) w czasie którego narodził się Pan Jezus,został założony kościół i powstał zbiór pism NT, Przygotowane tak przez państwo Rzymskie podłoże i warunki przyczyniły się do rozkrzewiania Ewangelii na cały ówczesny świat w ciągu jednej generacji(Rzym 1,8;15,19; I Kor16,9; II Kor 2,14; Kol 1,6.23) Chociaż imperium to rozpadło się i dziś nie istnieje to jednak w niedalekiej przyszłości w czasie wielkiego ucisku odegra niezwykle ważną role 1 planową(tu ważna informacja) w 17 rozdziale księgi Objawienia Pan Jezus wyjaśnił że imperium Rzymskie ‚Było że go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani”(17,8 obj) i będzie dopóty panować aż „wypełnią się wyroki Boże (17,7 obj) Podsumowując możemy stwierdzić że działalność wielkich imperiów starożytności była łożyskiem, którym płynęła rzeka wydarzeń Bożej ekonomii zbawienia,a lud Boży zarówno staro jak i nowotestamentowy nie był jak mniemano marginesem czy zbędnym balastem historii, nie był zakałą kłodą u nogi lub czymś w rodzaju zła koniecznego,ale był osią wokół której toczyły się wszystkie wydarzenia dziejowe.A Bóg to potwierdził ponad wszelką wątpliwość (Zach 2,12) i (Zach 2,9) oraz (Dan 4,14 por w 22.29.32; 5;21)
Suwerenny Bóg kieruje losami świata: Księga Daniela w niezwykle wyraźny i plastyczny sposób ukazuje,że Wszechmocny Bóg stworzył niebiosa i ziemie i cały wszechświat,nie pozostawił człowieka,ludzkości własnemu losowi,nie pozostawił jej przypadkowemu biegowi, i nie wycofał się w bezkresne przestrzenie kosmosu,spisując mieszkańców ziemi na straty,jak to twierdził filozoficzno-racjonalistyczny pogląd religijny pod nazwą deizm pochodzący z XVII wieku z Anglii.Księga Daniela niezbicie mówi,że Bóg w najdrobniejszych szczegółach kieruje losami świata.
1.Suwerenny Bóg posiada wszelką mądrość i moc,i może jej udzielić komu chce(Dan:2,20-23.37.38;3,29-32)
2 Suwerenny Bóg objawia tajemnice wybranym sługom swoim (Dan 2,22.23.27.28.47)
3 Suwerenny Bóg ma władze nad królestwem ludzkim,i daje ją temu,komu chce.To jest wielka tajemnica Księgi Daniela (Dan 2,21.37.38.47;4,14.22.28.29.32-34;5,18-20)
4 Suwerenny Bóg objawia,że jego władza jest władzą wieczną,niezmienną,a jego królestwo-niezniszczalne Jedne mocarstwa upadały i musiały ustąpić miejsca innym,które też z czasem przeminęły, a Boża władza i Boże królestwo jest nieprzemijające(Dan 2,44;3,33;4,23.31;6,27;7,14.27)
I wreszcie, Suwerenny Bóg wszystkie czasy i pory w swojej mocy położył(Dz.Ap 1,7) Biblia mówi,że życie każdego pojedynczego człowieka posiada określoną,ściśle ustaloną długość nikt nie jest w stanie przedłużyć swego życia ani o 1 dzień(Joba 14,1-5;Ps 39,5-7) Pismo święte mówi również,że Bóg nie tylko kieruje losami każdego imperium,ale wyznacza czasy i granice jego panowania.Prorok Daniel w swej modlitwie wyznał,że”On zmienia czasy i pory..”(2,21) a królowi babilońskiemu ogłosił (Dan 5,26.28)To samo zawyrokował Prorok Jeremiasz (Jer 50,31) (51,13 por Jer 25,12;27,7) w 7 rozdziale Daniel widzi 4 mocarstwa światowe:Babilonie, Medo-Persję Grecję i Rzym. Widzi, jak ostatnie zwierze,obrazujące imperium Rzymskie zostało zabite,zniszczone i spalone dodaje”Również pozostałym zwierzętom odebrano ich władzę,a długość ich życia była ograniczona do pewnego okresu i czasu”(Dan 7,12)dodając dalej”Przyszedł Sędziwy i odbył się sąd i prawo zostało przyznane Świętym Najwyższego,i nadszedł czas że Święci otrzymali królestwo”(Dan 7,22) Podobnie opisuje te kwestie w rozdziałach następnych (Dan 8,13.14;9,27c;11,27.35.45) Doskonale to przedstawił apostoł Paweł w mowie na Areopagu:(Dz Ap 17,26 por Deut 32,8;Job 12,23) Oto Boże spojrzenie na czas i granice panowania każdego imperium,a czyni to jedynie w tym celu”Aby żyjący poznali,że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim”(Dan 4,14.22.29)
BÓG WYSŁUCHUJE MODLITWY O RZECZY NIEMOŻLIWE:
Księga Daniela opisuje życie wiary i modlitwy Daniela oraz jego przyjaciół. W 3 rozdziałach tej księgi opisane są modlitwy Daniela: w 2,6 i 9. Jest to więc księga ucząca nas modlić się. 1/4 księgi została poświęcona modlitwie. W rozdziale 2 Daniel wraz ze swymi przyjaciółmi modli się o rzecz niemożliwą,o objawienie i wyjaśnienie snu Nebukadnesara, którego król z chwilą obudzenia się nie pamiętał.Jego doradcy,wróżbici ,magowie i czarownicy nie byli w stanie wyjaśnić snu.Daniel więc ze swymi przyjaciółmi modlił się do Wszechmogącego i Wszechwiedzącego Boga o objawienie sny,a Bóg modlitwy ich wysłuchał(Dan 2,16-19) W rozdziale 6 opisane jest życie modlitwy Daniela.W swym górnym pokoju miał okna otwarte w stronę Jeruzalem i 3x dziennie modlił się do swojego Boga, jak to zwykł czynić(6,11) bez względu na okoliczności,przeszkody,trudności czy konsekwencje Rozdział 9 odsłania nam tajemnice działania Słowa Bożego w sercu Daniela (9,2.3)i ujawnia okoliczności zanoszenia do Boga Modlitwy przyczynnej i błagalnej w 3 księgach Biblii 9r jest rozdziałem modlitwy pokutnej: Ezdrasza (r9)-Modlitwa Ezdrasza Nehemiasza(r9)-Modlitwa żydów Daniela(r9)-Bóg objawił Danielowi tajemnice „70 tygodni” Najczęściej Biblia ukazuje,jak Bóg pracuje nad sercami swoich dzieci,nad sercami tych,którzy wierzą Jego Słowu i pragną mieć z nim społeczność.Księga Daniela natomiast ukazuje,w jaki sposób Bóg pracuje nad sercami pogańskich Królów:Nad sercem Nebukadnesara i Dariusza, a księga Izajasza ukazuje,jak Bóg pracował nad sercem Cyrusa Zgodnie ze Słowem Bożym wypowiedzianym w Księdze Joba(33,14-18.29.30). Bóg pracuje nad człowiekiem dwakroć lub trzykroć.Nie inaczej było w przypadku Nebukadnesara. 1 raz Bóg przemówił do niego w r2. Rezultatem Bożej pracy nad jego sercem jest zachowanie i wypowiedź króla (2,46-48) 2 raz przemówił do niego w r3.Efekt Bożego działania został zanotowany na stronicach świętej księgi (3,28-33) po raz 3 Bóg przemówił do niego w r4. Owocem zaś Bożej pracy nad jego sercem jest wspaniałe świadectwo pogańskiego monarchy (4,31-34). Nieco podobnie Bóg pracował nad królem medo-perskim Dariuszem. Wydarzenie z wrzuceniem Daniela do jamy lwiej i wspaniała Boża ingerencja w tej sprawie tak potężnie podziałały na Dariusza,że wydał dekret obowiązujący w całym imperium,że jedynym żywym i prawdziwym Bogiem jest Bóg Daniela(6,25-29)