Księga Daniela – wprowadzenie

Witam wszystkich na rozważaniu Księgi Daniela. Coś co chce przytoczyć, to na sam początek jeden z wersów, którym bardzo chętnie wprowadzę

„I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.” Obj 21:4

Zaczynamy wstęp do księgi, która jak uważał Marcin Luter była kluczem do księgi Objawienia. Już sam wstęp wprowadzi was troszkę głębiej do całego tematu i pomoże wam głębiej zrozumieć czas jaki ma później nastać

A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo: Gdy już jego gałąź staje się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że lato jest blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że jest blisko, u drzwi.”Mk 13,28-29

1. NIEWIERNOŚĆ JUDEI

Niewola Babilońska

Okres od VIII do VI P.N.E nazywany jest „Starożytną wiosną lodów”, natomiast w historii narodu wybranego okres ten cechuje się odstępstwem od Boga i bałwochwalstwem. Co ciekawe pierw zaczęło się od królestwa północnego (722r przed chr) i uprowadzenie do Asyrii (II krol 17r) a następnie upadek południowego królestwa Judy (586r przed chr) i zburzeniem Jerozolimy (II krol 25r). Naród dostał się do niewoli z powodu swojej niewierności(1 kron 9.1). Jak można zauważyć, naród który Bóg umiłował odstąpił od niego pomimo wysyłania do nich proroków, którzy napominali ludzi . Ci niestety nie chcieli słuchać. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do grzechu nieposłuszeństwa tj grzechu pierworodnego. Jednak to nie wszystko. Babilonia wraz ze swoim królem Nebukadnesarem, którego potem Bóg nazwał swoim sługą (Jer 25,9;27,6) stał się narzędziem Bożym do ukaranie Judejczyków. (Jer.25,8-14;27,5-8). Z powodu niewierności Bóg przeniósł swoją działalność na narody pogańskie. Pomimo wielu upomnień ludzie woleli odwrócić się od jedynego żywego Boga, z powodu niewierności i bałwochwalstwa. Jeden z najgorszych grzechów ST. Niektórzy uczeni twierdzą, iż bałwochwalstwo i nierząd, idą w parze bo bywały kulty w Izraelu np. przeprowadzenie przez ogień molochowi w encyklopedii piszą że prócz tego że matki ojcowie palili własne dzieci w ofierze bożkom, to dodatkowo odbywała się tam orgia. Tak więc wracając do tematu, doszło do odstępstwa (por Iz 1,2-4;Ez 2r;3,4-7 Jer 2,27-28) i zostali odprawieni listem rozwodowym jak niewierna zona (Jer 3,6-11;Mich1,14;Ez23r) i rozpoczęły sie czasy pogan (Łuk 21,24)

  • W roku 606 za czasu panowania króla Jojakima, król Nebukadnesar zdobył Jerozolimę, kazał pojmać króla i oprowadzić go do niewoli. Wywiózł cześć naczyń z ówczesnej świątyni Jerozolimskiej, a także uprowadził rzesze Judejczyków do niewoli (II król 24,1-2;II kron 36,5-7;Jer 25,1). W pierwszej deportacji brali odział ludzie królewskiej krwi,  szlachcice etc. Także Daniel z trzema przyjaciółmi (Dan 1,3;1,6)

  • Druga deportacja nastąpiła, za czasu panowania Jehoniasza. Zabrano skarby ze świątyni i skarby królewskie oraz uprowadzono 18 tys jeńców (II Król 24,10-16;II kron 36,9-10)

  • Trzecia deportacja za panowania Sedekiasza ostatniego króla judzkiego zabrano resztę skarbów królewskich i świątynnych (II kron 36,18). Króla oślepiono wraz z liczną grupą mieszkańców i uprowadzono do Babilonu. Miasto i świątynia zostały zburzone (II krol 25r;II kron 36,11-21;Jer 39r;52.59) Reszte biedoty uprowadzono w liczbie 745 osób (Jer 52,30)

Reasumując –  Bóg wypełnił słowa wypowiedziane przez proroka Izajasza (Iz 24r) Jeremiasza (Jer 34) i innych. W tym czasie powołany do służby prorockiej zostaje sam Daniel. Po tych wydarzeniach możemy zauważyć jak mocno ludzie odeszli od Boga. Cztery deportacje + zburzenie świątyni,  którą postawił Salomon.

W kolejnych artykułach, rozwiniemy daty i poznamy autora księgi. Poznamy bliżej osobę Daniela. Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech bedzie z nami wszystkimi.AMEN

Bartosz Adamczak