Księga Daniela – wstęp cz.2 Data, Autorstwo księgi

Księga Daniela przedstawia własne świadectwo Daniela o jego życiu i objawieniach prorockich w okresie jego pobytu na dworze w Babilonie od czasu 1 deportacji Judejczyków w 606 r aż do trzeciego roku panowania Cyrusa,Króla Perskiego (536 Przed narodzinami Chrystusa). Tak więc opisuje jego życie i służbę prorocką w okresie 70 lat. Zgodnie tradycja żydowska jak i chrześcijańska podaje, że księga zostałą napisana w VI wieku przed Chr. przez proroka Daniela, być może w ostatniej dekadzie życia proroka (ok 530r). O autorstwie proroka mówią następujące przesłanki:

1. Daniel w opisie używa pierwszej osoby „ja Daniel”(Dan7,2.15.28;8,1.15.27;9,2.22;10,2.7.11.12;12,4) W ostatnim zaś rozdziale księgi jest wyraźny Boży rozkaz skierowany do Daniela:

„Ale ty Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księge aż do czasu ostatecznego!(Dan 12,5)

Daniel używa również w opisie osoby trzeciej np (1,6-11;17-21;2,13-20.24-27.46-49), ale taki był zwyczaj pisania w starożytności

2. Autorstwo Daniela potwierdza fakt dokładnej i wnikliwej znajomości faktów historycznych,zwyczajów panujących na dworze Babilońskim oraz religii i kultury

3. Ważnym potwierdzeniem historyczności Daniela są 3 wzmianki jego imienia w księdze Ezechiela (Ez 14,14;14,20;28,3) napisanej troche później niż księgi Daniela

4. Najważniejszym jednak dowodem autorstwa Daniela jest wiarygodne świadectwo Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus odnosi do siebie tytuł mesjaniczny „Syn Człowieczy” z wizji Daniela 7,13 i przytacza go w wielu wypowiedziach ewangelicznych (Mat 16,13.27.28;24,27.30;25,31;26,64;Mar 14,62;Łuk 22,69). W mowie eschatologicznej na górze oliwnej (Mat 24 i 25 r.,Mar 13r) Pan Jezus powołuje sie na przepowiednie Daniela o ohydzie spustoszenia (Mat.24,15;Mar 13,14) i nawiązuje do 4 tekstów jego księgi (Dan 8,11-13;9,27;11,31;12,11). Mówiąc o nadchodzącym wielkim ucisku (Mat.24,15-17), Pan Jezus przytacza cytaty z księgi Daniela (10,1 i 12,1). Na marginesie mówiąc lepiej jest zapamiętać te informacje i wersety najlepiej to potraktować jako 3 gwiazdkowa wiedza szczególnie gdy pisze o ucisku i ohydzie spustoszenia która może się przydać do rozważań.