list do zboru

Do I Zboru Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu

Chcielibyśmy wspólnie jako małżonkowie, jako członkowie zboru, członkowie placówki w Ostrowie Wielkopolskim złożyć oświadczenie w temacie naszego opuszczenia I Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów we Wrocławiu.

Mamy nadzieję, że w sposób precyzyjny i zrozumiały dla wszystkich – włącznie z członkami zboru – nasz przekaz będzie jasny i zrozumiale przedstawiony. Nasze pismo kierujemy, nie tylko do rady starszych zboru, ale także do zwykłych członków, aby nasza decyzja i argumentacja trafiła do każdego i była jawna.

Na początku chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować zborowi wrocławskiemu, za okazaną życzliwość, czy to w postaci wspólnych wyjazdów do Bielic, czy Pomyska. Również za modlitwę i wsparcie jaką mogliśmy doświadczyć właśnie w Bielicach. W zborze przyjęliśmy chrzest, wzięliśmy ślub i nasz syn był błogosławiony. Za to pragniemy serdecznie podziękować.

Jednak nie możemy zgodnie ze Słowem, nie spojrzeć na zbór i prowadzących go ludzi w sposób bezkrytyczny.
Pomimo otwartości jakiej doświadczyliśmy, to Boże Słowo jest dla nas najwyższym autorytetem i patrzymy na wszelkie inicjatywy, współpracę, przynależność z punktu widzenia właśnie Słowa Bożego, a nie atrakcji, wyjazdów, inicjatyw społecznych, czy dobrego dla każdego słuchacza uwielbienia. Uważamy, że Słowo Boże jest dla nas jedynym wyznacznikiem i podstawą lustracji każdej instytucji i każdego człowieka. To na podstawie Słowa Bożego wyciągamy wnioski, czy dane nauczanie, czy dany nauczyciel, robi to zgodnie z nauką naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Z przykrością musimy stwierdzić, że pomimo aspektów namacalnych wymienionych powyżej, a które działają w pewnym sensie na korzyści zboru z Wrocławia, dostrzegamy minięcie się z prawdą w nauce płynącej z Biblii. Bardzo pragniemy szczerości i także jesteśmy szczerzy, dlatego też nie możemy się zgodzić na naukę – niebiblijną – jaka jest przekazywana zborownikom.
Argumentując nasze stanowisko chcielibyśmy przedstawić punkty sporne jakie napotykamy w prowadzeniu i nauczaniu w zborze we Wrocławiu.

1. Ekumenizm

Uważamy wszelką działalność z kościołem rzymskokatolickim, wszelkie inicjatywy, spotkania ekumeniczne, wspólne modlitwy jako bluźnierstwo i przeczeniu nauczaniu płynącemu ze Słowa Bożego. W Słowie mamy napisane:

 4  I usłyszałem inny głos z nieba, który mówił: Wyjdźcie z niej, mój ludu, abyście nie byli uczestnikami jej grzechów i aby was nie dotknęły jej plagi.
 5  Jej grzechy bowiem dosięgły aż do nieba i wspomniał Bóg na jej nieprawości.

Księga Objawienia 18,4-5

14  Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?
 15  Albo jaka zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym?
 16  A co za porozumienie między świątynią Boga a bożkami? Wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego, tak jak mówi Bóg: Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich, i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem.
 17  Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę.

2 Koryntian 6,14-17

Słowo Boże nas przekonuje, że osoby które głoszą innego Jezusa, osoby których świadectwo wskazuje na brak nowonarodzenia, nie mogą być przez nas nazywane braćmi czy siostrami.
Niestety inaczej jest w zborze wrocławskim, gdzie organizuje się wspólne ekumeniczne święta, które są zgodnie ze Słowem Bożym zakazane. Nie możemy także, przystać na nazywanie katolików, czy kleru katolickiego tytułem – bracia, a tak niestety są oni nazywani przez starszych zboru wrocławskiego.
Uważamy, że kościół rzymski głosi fałszywego Jezusa eucharystycznego, nie ma niczego wspólnego z Panem i Zbawicielem – Jezusem opisanym w Słowie Bożym. To jest inna religia, inny pan, inny obiekt uwielbienia. Z taką nauka, my – osoby nowonarodzone z wody i Ducha, nie możemy się zgodzić.

2. Polityka

Nie możemy także, z czystym sumieniem przymykać oczu na sprawę szerzenia poglądów politycznych przez starszych zboru wrocławskiego za pomocą portalu społecznościowego Facebook. W wielu przypadkach dostrzegaliśmy na profilach starszych zboru wrocławskiego, większą aktywność pod względem politycznym, niż ewangelizacyjnym. Nie możemy podlegać i powierzać swojego prowadzenia osobom, które czynnie sprzeciwiają się władzy, nawołują do buntu i bojkotu. Słowo Boże uczy nas iż:

List do Rzymian 13:1-7

(1) Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim; bo nie ma władzy, jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. (2) Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu; a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają. (3) Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę; (4) jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi, wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. (5) Przeto trzeba jej się poddawać, nie tylko z obawy przed gniewem, lecz także ze względu na sumienie. (6) Dlatego też i podatki płacicie, gdyż są sługami Bożymi po to, aby tego właśnie strzegli. (7) Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.

W kolejnym liście czytamy:

1 Piotra 2:13-17 (13) Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi jako najwyższemu władcy, (14) czy to namiestnikom, jako przezeń wysyłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. (15) Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc, zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, (16) jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. (17) Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie.

W kolejnym liście czytamy:

List do Tytusa 3,:1-8 (1) Przypominaj im, aby zwierzchnościom i władzom poddani i posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, (2) aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. (3) Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. (4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga, (5) zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, (6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, (7) abyśmy, usprawiedliwieni łaską jego, stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. (8) Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.

Zgodnie z nauczaniem płynącym ze Słowa Bożego, nie możemy akceptować takiej aktywności społecznej, jaką serwują nam starsi zboru z Wrocławia. Nie możemy zgodzić się, na wspólne marsze pod szyldem Komitetu Obrony Demokracji wspólnie z sodomitami i mordercami dzieci.

Slowo Boże mówi do nas:

Wj 20, 13 Nie będziesz mordował.

Ty bowiem panujesz nad moimi nerkami; okryłeś mnie w łonie mojej matki.14 Wysławiam cię, bo zostałem stworzony w sposób zadziwiający i cudowny; przedziwne są twoje dzieła, a moja dusza zna je bardzo dobrze. 15 Żadna moja kość nie była zakryta przed tobą, gdy zostałem stworzony w skrytości i misternie złożony w głębiach ziemi. 16 Twoje oczy widziały niedoskonały płód mego ciała; w twojej księdze są zapisane wszystkie moje członki i dni, w które były kształtowane, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Psalmy 139:13-16

Mając na uwadze powyższe wersety, nie możemy zgodzić się z tym, że osoby które mają nas prowadzić w wierze, które chrzczą w zborze wrocławskim, które mówią kazania, chodzą razem w marszach z mordercami nienarodzonych. Dla nas jako chrześcijan, jest to sytuacji absolutnie nie do przyjęcia. Pragnę zaznaczyć, iż ten fakt był wcześniej zgłaszany pastorowi zboru wrocławskiego.

3. Nauczanie kobiet

Zgodnie z nauką, jaka jest podawana studentom na Akademii Homiletycznej, a jakiej sam byłem świadkiem, a która jest reklamowana przez zbór wrocławski, musimy wyrazić nasz sprzeciw wobec nauce jaka jest podawana na akademii, a jakiej skutki są lub będą widoczne w zborze wrocławskim.
Warto nadmienić, że Słowo Boże mówi nam o starszych zborach jako biskupach. Jest to rodzaj męski. Biblia nauczą nas że:

1 Tym 2:11-12 11 Kobieta niech się uczy w cichości, w pełnej uległości. 12 Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani mieć władzy nad mężczyzną, lecz aby trwała w cichości.

1 Kor. 14:34-35 34 Niech wasze kobiety milczą w kościołach. Bo nie pozwala się im mówić, ale mają być poddane, jak też prawo mówi. 35 A jeśli chcą się czegoś nauczyć, niech w domu pytają swoich mężów. Hańbą bowiem jest dla kobiety mówić w kościele.

Jako odpowiedź, na wymianę zdań w temacie nauczania kobiet i nauczania, że kobieta może nauczać podaje się trzeci rozdział Listu do Galacjan.

Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie.
List do Galacjan 3,28

Rozdział 3 mówi nam o zbawienu i zawiera rozważanie pomiędzy uczynkami a wiarą. Zbawienie nie jest osiągalne z uczynków. Zbawienie możliwe jest tylko dzieki łasce. Obietnica zbawienia dana zostala Abrahamowi i jego potomkowi. Poganie są uczestnikami tej obietnicy na równi z Żydami. Niewolnicy są uczestnikami tej obietnicy na równi z wolnymi. Kobiety są uczestnikami tej obietnicy na równi z mężczyznami. W Chrystusie wszyscy są jednym ciałem. Zatem, tekst nie informuje o tym, że wszyscy w ciele mają pozwolenie wykonywania tych samych ról. Tekst nas nie informuje o tym, że kobiety mogą być nauczycielami, lecz że są zbawione tak samo jak mężczyźni.
Wobec powyższego nie możemy zgodzić się na zasiadanie w starszyźnie zborowej kobiet, pomimo urzędowej nazwy Rada Zboru – gdzie brak jest rozdzielenia na starszych i na radę. Wprowadza to ogólne zamieszanie i wprowadza w błąd zborownika.
Jest to niebiblijny przykład zarządzania zborem.

Podsumowując, nie możemy zgodzić się na powyższe trzy punkty, które widzimy i obserwujemy od dłuższego czasu w zborze wrocławskim. Z wielkim żalem jednocześnie, ale zgodnie z nauczaniem naszego Pana i Zbawiciela, który oddał swoje życie na krzyżu za nas, aby nas grzeszników zbawić niezasłużenie wg własnej, a nie naszej woli – postanowiliśmy opuścić zbór wrocławski.
Będziemy się modlić o zbór, o zarządzających, starszych, pastora, aby Bóg przemówił do nich i aby w sposób Biblijny prowadzili naszych braci i siostry z Wrocławia. Jesteśmy przy was w modlitwie i wspominamy was ciepło.
Niech dobry Ojciec okaże każdemu z was łaskę przebaczenia, która jest w Jego Synu.

Chwała Jezusowi Chrystusowi
Z Panem Bogiem
Maciej i Paulina Kosatka