Świadkowie Jehowy cz.2 “Jezus Chrystus – Bóg czy anioł?”

Świadkowie Jehowy, często są wpisywani w różne statystyki jako “Kościół Chrześcijański”. Nie ma dla Państwa czy portali internetowych większego znaczenia czy dany związek wyznaniowy jest prowadzony w danym nurcie nauczania czy też nie. Wystarczy spojrzeć na samą organizację Świadków.

Każdy laik prowadzący statystyki lub zamieszczający informację na temat związków wyznaniowych, załączy organizację z Brooklyna do nurty chrześcijańskiego. Dlaczego? Oto przykłady

 1. Świadkowie używają Biblii
 2. Mówią o Nowym i Starym Testamencie
 3. Mówią o Jezusie, Apostołach, Maryi, Bogu Ojcu
 4. Wydaje się że głoszą pokój, który można nazwać “ewangelią”
 5. Są pokojowo nastawieni zgodnie z nauką Pisma Świętego.

Nie ma zatem żadnych przeciw wskazań, aby nie nazywać ich chrześcijanami. Środowiska chrześcijańskie, stanowczo protestują aby organizację zaliczać do grona nurty chrześcijańskiego.

Chrześcijaństwo niesie w sobie następującą naukę:

 1. Jezus Syn Boży
 2. Bóg w trzech osobach – Ojciec, Syn i Duch Święty
 3. Zbawienie z łaski
 4. Nowonarodzenie
 5. Biblia wyznacznikiem i drogowskazem dla chrześcijanina
 6. Ewangelia mówiąca o oddaniu życia przez Syna Bożego za swój lud

Z każdym z tych punktów Świadkowie Jehowy mają problem i po głębszej analizie nie zgadzają się z założeniami chrześcijaństwa, nauką Apostolską czy Słowami samego Jezusa Chrystusa.W tej pracy postaram się odpowiedzieć na pierwszy punkt, który jest w tym przypadku bardzo istotny – dla samych chrześcijan, jak i wyznawców Strażnicy. Największą różnicę jaką można zaobserwować między chrześcijanami a świadkami, jest podejście do tematu boskości Chrystusa, jak i do samego Jezusa. Dla chrześcijan Jezus jest Synem Bożym, który przyszedł na Świat i oddał swoje życie, po to aby Jego bracia mogli żyć.

(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ewangelia Jana 3,16

Dla chrześcijan Jezus jest i człowiekiem i Bogiem w jednej postaci. Świadczą o tym następujące wersety, stwierdzające czy to boskość Chrystusa, czy równość wobec Ojca

(30) Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Ewangelia Jana 10,30

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Ewangelia Jana 1,1; 1,14

(18) Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem, i siebie czynił równym Bogu. Ewangelia Jana 5,18

(5) do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała; Ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. List do Rzymian 9,5

(20) Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym 1 Jana 5,20

(13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,Tytus 2,13

(8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego. (9) Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość: Dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela jak żadnego z towarzyszy twoich. (10) Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, i niebiosa są dziełem rąk twoich; List do Hebrajczyków 1,8-10

Świadkowie mimo powyższych wersetów, nie traktują Chrystusa z boską czcią. Wręcz przeciwnie, nadali Mu rangę stworzenia. Czegoś niższego od Boga. Chrystus wg głosicieli Strażnicy jest Michałem Archaniołem. Organizacja z Brooklynu stara się usilnie odebrać boskość Chrystusowi, zniekształcając Pismo i cały przekaz Ewangelii. Zanim wyjaśnimy różnice między Jezusem i Michałem Archaniołem, najlepszym przykładem kłamstwa organizacji będzie przedstawienie Ewangelii Jana pierwszego rozdziału. W kolejnym opracowaniu przyjrzymy się szerzej całemu tłumaczeniu organizacji. Poniżej dwa tłumaczenia:

Biblia Warszawska:

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. (4) W nim było życie, a życie było światłością ludzi. (5) A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. (6) Wystąpił człowiek, posłany od Boga, który nazywał się Jan. (7) Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. (8) Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. (9) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. (10) Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. (11) Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. (12) Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego, (13) którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. (14) A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.

Tłumaczenie Przekładu Nowego Świata:

(1) Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. (2) Ten był na Początku u Boga. (3) Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. Tym, co zaczęło istnieć (4) poprzez niego, było życie, a życie Było światłem ludzi. (5) I światło świeci w ciemności, a ciemność go nie Przemogła. (6) Wystąpił człowiek posłany jako przedstawiciel Boga; miał na imię Jan. (7) Ten Przyszedł na świadectwo, żeby świadczyć o świetle, tak by przez niego uwierzyli ludzie wszelkiego pokroju. (8) Nie on był tym światłem, ale miał świadczyć o tym świetle. (9) Prawdziwe światło, które oświetla człowieka każdego pokroju, miało właśnie Przyjść na świat. (10) Był na świecie i świat zaczął istnieć przez niego, ale świat go nie poznał. (11) Przyszedł do własnego domu, ale jego własny lud go nie Przyjął. (12) Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; (13) i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga. (14) A Słowo stał się ciałem i przebywał wśród nas, i widzieliśmy chwałę jego, Chwałę, jaka się od ojca należy jednorodzonemu synowi; i był pełen życzliwości niezasłużonej i prawdy.

Problem z jakim muszą się zmierzyć Świadkowie Jehowy to prosty błąd w tłumaczeniu. Otóż czytając Ewangelię Jana 1, świadkowie nazwali Boga z małej i dużej litery.

W Jana 1.1 w grece występuje słowo “Bóg” pisane z dużej litery – Θεόν, czytane jako Theon (Bóg). Drugie słowo Bóg” pisane jest także z dużej litery – Θε?ς , czytane jako Theos. Mamy zatem w tym fragmencie pierwsze fałszerstwo widoczne gołym okiem dla każdego. Tak samo wyrażenie było a był – oznacza, że wg Przekładu

Nowego Świata, słowo o którym mowa nie mogło istnieć od samego początku. Było – oznacza, że Słowo istniało w przeszłości od samego początku, natomiast był – nie określa konkretnego terminu “ powstania” Był” pisany jest z dużej litery – jako konkretne odniesienie do r.męskiego i powinno być pisane z dużej litery.

Natomiast w grece mamy słowo – ? – czytane jako ho, i jest napisane z małej litery, co powoduje że to słowo oznacza rodzaj nijaki, czyli było.

Wróćmy zatem do roli Jezusa i Michała Archanioła. Jak już pisałem, próbuje się na siłę przepchnąć naukę, jakoby Jezus nie było osobą Boską, ale stworzeniem. Wybrano więc ku temu postać Michała Archanioła. Poniżej różnice między Jezusem Synem Bożym, a Michałem. Fragmenty na które powołują się Świadkowie:

(1) W owym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest orędownikiem synów twojego ludu, a nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody, aż do owego czasu. W owym to czasie wybawiony będzie twój lud, każdy, kto jest wpisany do księgi żywota. Księga Daniela 12,1

Strażnica stwierdza następujące zdanie do tego fragmentu:

Według naszego rozumienia, tym Wielkim Księciem – Michałem – wodzem anielskim Jehowy nie jest nikt inny, lecz uwielbiony Pan”

Świadkowie uważają, że Szatan również był Archaniołem, zatem Jezus wg ich nauczania musiałby być równy Szatanowi.

Ciekawe jest to, że zanim powstała nauka mówiąca o tym, ze Jezus jest Michałem Archaniołem, Strażnica wydała w 1879r następujące oświadczenie na podstawie Listu do Hebrajczyków 1,6-8

(6) I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. (7) O aniołach wprawdzie mówi: Aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia; (8) lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego

Jeżeli wszyscy aniołowie mają oddać pokłon Pierworodnemu, to w tej grupie również musi być Michał Archanioł. To powoduje, że Jezus nie może nim być. Jest to oficjalny tekst ze Strażnicy z 1879r. Zatem mamy zmianę nauczania co powoduje, nie stałość i błędy wynikające z celowego wprowadzenia czytelnika czy wyznawcy w błąd i odebrania boskiej natury Chrystusowi.Dla przykładu możemy się tutaj powołać na tekst z Ewangelii Matusza gdzie Jezus zadaje swoim uczniom pytanie:

(13) A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? (14) A oni rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. (15) On im mówi: A wy za kogo mnie uważacie? (16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ewangelia Matusza 16,13-16

Tak więc widzimy, że sam Przekład Nowego Świata czy Pismo Strażnica celowo i kłamliwie zamieszczają swoje publikacje w celu zniekształcenia prawdy.

Spójrzmy jeszcze na jeden przykład z Listu Judy:

(9) Tymczasem archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: Niech cię Pan potępi. List Judy 9,9 

Widzimy tutaj, że Michał nie odważył się skarcić słowem diabła. Czy zatem w Biblii mamy przykłady na karcenie szatana przez Jezusa? Poniżej fragmenty mówiące o tym:

(11) A oto była tam kobieta, od osiemnastu lat cierpiąca, pochylona tak, że zupełnie nie mogła się wyprostować. (12) A Jezus, ujrzawszy ją, przywołał ją i rzekł do niej: Kobieto, uwolniona jesteś od choroby swojej. (13) I położył na nią ręce; i zaraz wyprostowała się, i chwaliła Boga. (14) A odpowiadając, przełożony bożnicy, oburzony, że Jezus uzdrowił w sabat, rzekł do ludu: Jest sześć dni, kiedy należy pracować. W te dni przychodźcie i dajcie się uzdrawiać, a nie w dzień sabatu. (15) Odpowiedział mu Pan i rzekł: Obłudnicy! Czy nie każdy z was odwiązuje w dzień sabatu swego wołu czy osła od żłobu i nie wyprowadza ich do wodopoju? (16) A czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od osiemnastu lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu sabatu? Ewangelia Łukasza 13,11-16

(23) A był w ich synagodze człowiek, opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, (24) mówiąc: Cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kim Ty jesteś, święty Boży. (25) A Jezus zgromił go, mówiąc: Zamilknij i wyjdź z niego. (26) A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. (27) I zdumiewali się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem: Co to jest? Nowa nauka głoszona z mocą! Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne Ewangelia Marka 1,23-27

Widzimy zatem, że nie ma możliwości, aby Jezus z Nazaretu – Syn Boży, był tą samą postacią co Archanioł Michał.