Świadkowie Jehowy cz.4 – Imię Boga, którego nigdy nie było

Świadkowie Strażnicy od samego początku zadziwiali nowymi pomysłami. Można tutaj przytoczyć chociażby naukę nt zakazu transfuzji krwi, która była zmieniana kilkadziesiąt razy na przestrzeni lat. To spowodowało, że nawet wśród rzymskich katolików są znani właśnie z tego. Z sytuacji gdy pojedynczy wyznawcy umierali z powodu błędnego przekonania religijnego, zabraniającego ratowania życia.

Nie inaczej było z przepowiadaniem końca świata. Świadkowie kilkukrotnie przepowiadali dzień końca:

  • 1914r
  • 1915r
  • 1918r
  • 1.04.1925r
  • 1975r
  • 2003r

jednocześnie zapominając o tym co mówi Słowo:

32 Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Marek 13:32

To postawiło Świadków w bardzo złym świetle, jako sektę która ma błędne objawienie dane nie od Boga, ale od kogoś innego. Na podstawie chociażby tych pomyłek, możemy z pewna odpowiedzialnością powiedzieć – że nauczanie Strażnicy jest niewiarygodne.

Kolejnym nauczaniem, które wybijało się ponad inne była nauka o 144tys z Księgi Objawienia.

4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela Obj. 7:4

Świadkowie przypisują sobie tę liczbę, która odnośnie się właśnie do nich. Co więcej. Ta liczba została już wg Strażnicy wypełniona i wszyscy Ci, którzy mogą liczyć na wieczność przy Bogu, już się narodzili. Czyli ta liczba jest zamknięta. Reszta wspólnoty wyznaniowej Strażnicy, może liczyć co najwyżej na 1000letnie królestwo.

Daniel Mazur komentuje:

144 tys. to ci, którzy będą głosić ewangelię, w czasie wielkiego ucisku. To będą Żydzi

Michał Głazowski dodaje:

To zbawieni Żydzi z 12 pokoleń Jakuba którzy na początku siedmioletniego Wielkiego Ucisku zostali przez Boga wyznaczeni do głoszenia Słowa Bożego po całej Ziemi. Mówię tu o interpretacji literalnej Pisma tych wersetów popieranej przez przednicejskich Ojców Kościoła a dziś głoszonej przez ewangelicznych chrześcijan i Żydów mesjanistycznych. W teologii przymierza natomiast te 144 tysiące oznaczają Kościół złożony z Żydów i z pogan.

Dalej stwierdza:

Obj. 7:1-8; Obj. 14:1-5 i Obj. 12:1-18 mówią o Żydach wierzących w Jezusa z okresu Wielkiego Ucisku a Obj. 7:9- 17 o wierzących w Jezusa z pogan nawróconych dzięki ich świadectwu. U Świadków Jehowy jest brak konsekwencji bo jaka zasada hermeneutyczna każe dosłownie rozumieć 144 tysiące a już konkretne plemiona z tych wersetów jako wierzących z pogan? To nie jest interpretacja Pisma a komedia. Nie można tego samego wiersza interpretować tak że pewną część danego wersetu rozumiem alegorycznie a inną jego część dosłownie. Nie pozwala na takie perwersje zdrowa hermeneutyka biblijna bo wtedy ja sam w swoim umyśle zupełni subiektywnie ustalam co należy rozumieć literalnie a co alegorycznie. Zadaje sobie też pytanie co każe Obj. 20:1- 10 rozumieć alegorycznie? Jak w świetle zasady interpretacji gramatyczno-historycznej Biblii mam podstawy do alegoryzowania tego tekstu? Nie uprawiajmy teologii wyznaniowej a szukajmy pierwotnego znaczenia tekstu. Spróbujmy zrozumieć jak rozumieli go bezpośredni odbiorcy tekstu.

Imię Boga

Ostatnim bardzo mocno propagowanym nauczaniem Kierownictwa z Brooklynu jest – Przywrócenie Imienia Boga do Nowego Testamentu.

Skąd taki pomysł?

Świadkowie uważają, że manuskrypty Nowego Testamentu datowane na II/III wiek nie można traktować w sposób wiarygodny i ostateczny. Uważają, że w przekładach greckich zaszło CELOWE ominięcie imienia Boga YHWH i zastąpienie go Słowami – Pan ( kyrios ) i Bóg ( theos ). Zatem celem Strażnicy jest PRZYWRÓCENIE prawdziwego wydźwięku Nowego Testamentu

Problem

W takim rozumowaniu możemy napotkać niestety na pewne problemu w podejściu do tekstu:

  1. Zakładamy że w tekście była celowa ingerencja człowieka, mająca na celu wprowadzenia czytelnika w błąd
  2. Biorąc pod uwagę pkt 1 nie możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że tekst jaki mamy jest tekstem natchnionym – Słowem Boga, bez wad i różnic interpretacyjnych
  3. Nie mamy żadnej gwarancji, że poza ominięciem Imienia Boga, osoba spisująca Nowy Testament nie pominęła jakiś innych ważnych faktów, lub co gorsza zmieniła celowe pewne wydarzenia aby wprowadzić czytelnika w błąd

Opinia Świadków

Ewangelia została spisana przez żydów, ponieważ apostołowie byli żydami – tak więc musieli oni w kluczowych fragmentach mówiących o Bogu i Panie użyć tetragramu YHWH

Problem

Mamy tutaj dwa problemy a zarazem wyjaśnienia i pytania do Kierownictwa Strażnicy

1. W czasach Apostolskich był zakaz używania imienia Boga YHWH. Tylko najwyższy kapłan (i to nie zawsze) podczas czytania Tory, mógł wypowiedzieć Imię Boga zawarte w ST. Stąd nasze przekonanie, że Apostołowie nie użyli w NT imienia YHWH ani razu.

2. Skąd Kierownictwo Strażnicy wie, w którym miejscu powinien – zamiast słowa „Pan” lub „Bóg” zostać postawiony tetragram?

Wyjaśnienie

Kierownictwo Strażnicy próbuje „przywrócić” Imię Boga w miejsc gdzie pierwotnie powinno ono występować. Nie ma natomiast żadnych przesłanek – poza (w najwyższym stopniu nieprawdopodobieństwa) fragmentami starotestamentowymi cytowanymi w NT gdzie tetragram występuje. Problem jednak pojawia się w momencie fragmentów nowotestamentowych gdzie używane są dwa słowa – kyrios i theos.

Przykład

Można wziąć pod uwagę chociażby dobrze nam znany fragment z Ewangelii Jana 1, który jest najczęściej cytowany jako dowód na boskość CHRYSTUSA

Przekład Warszawski:

(1) Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. (2) Ono było na początku u Boga. (3) Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Przekład Nowego Świata:

(1) Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. (2) Ten był na Początku u Boga. (3) Wszystko zaczęło istnieć przez niego, a bez niego nic nie zaczęło istnieć. Tym, co zaczęło istnieć

Świadkowie dokonują tutaj manipulacji odnośnie dużej i małej litery przy słowie – Bóg, po to aby odebrać boskość Chrystusowi.

Brak konsekwencji

Jednak w momentach, gdy fragment wskazuje na Chrystusa jako Pana i Boga brakuje konsekwencji działania ze strony Kierownictwa z Brooklynu i słowo Pan – nie jest zmieniane na jehowa

Przykłady:

1 Piotra 3:15 „Lecz w swych sercach uświęcajcie Chrystusa jako Jehowę”

Filip. 2:10-11 „i żeby wszelki język otwarcie uznał, że Jezus Chrystus jest Jehową ku chwale Boga, Ojca” 

Rzym.10:9-13 „Bo jeśli publicznie wyznasz to ‚słowo w twoich ustach’ że Jezus jest Jehową, i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił go z martwych, to będziesz zbawiony.”

Obrona Strażnicy

Nie można wszędzie zmienić słowa Pan na Jehowa, ponieważ potrzebny jest tutaj kontekst.

Wyjaśnienie

Mówimy o miejsca i słowach jakie zostały tam użyte. Przypominamy że mówimy o greckim „kyrios” i „theos”. Wg nauczania Strażnicy, kontekst nie jest ważny – ważne jest przywrócenie Imienia Boga w miejsca gdzie je usunięto. To jednak nie przeszkodziło im w manipulacji fragmentem który już dziś przytoczyliśmy z Ewangelii Jana 1 (mała i duża litera)

Podsumowanie

W podsumowaniu trzeba zawrzeć kilka prawda z jakimi spotykamy się przy objaśnianiu tego zagadnienia oraz zadania sobie podstawowego pytania: „Po co organizacja SJ ingeruje w tekst Biblijny w sposób jaki nigdy wcześniej nie robiła?” Jako chrześcijanie musimy mieć na względzie jedną ważną prawdę. Wszystko to co robią niechrześcijanie, a tym najbardziej – ingerowanie w tekst natchniony, ma służyć wykręceniu jedynej drogi do zbawienia, którą jest Chrystus. Zabiegi te mają służyć odebraniu boskości Chrystusowi jako naszemu Bogu, Panu i Zbawicielowi.

Nie ma żadnych logicznych przesłanek ku temu, aby wierzyć w interpretację zmienionego tekstu Biblijnego przez Organizacje SJ. Świadkowie starają się przywrócić coś, czego nigdy tekst źródłowy nie zawierał, zapominając o pewnym ważnym fragmencie Biblijnym, który rozsypuje ich całą doktrynę jak domek z kart:

„…Niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. 11 On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. 12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.” Dzieje 4:10-12